4Synthesebanner.PNG

Kinderen

Wat is ergotherapie bij kinderen? 
Ergotherapie stelt kinderen in staat zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de dagelijkse activiteiten. Ergotherapie bestaat uit onderzoek, behandeling, advisering en/of preventie op het gebied van onder andere:

1. Zelfverzorging
Problemen bij het aan- en uitkleden, veters strikken, tanden poetsen, wassen, haren kammen, toiletbezoek en eten met bestek.

2. Ontwikkeling van de fijne motoriek
Schrijfproblemen, problemen bij knippen, vouwen en plakken. Ontwikkeling van een voorkeurshand, problemen met het samenwerken van beide handen. Moeite met het aanleren van nieuwe vaardigheden.

3. Ontwikkeling van de grove motoriek
Problemen bij kruipen, rennen, springen, klimmen, vangen, gooien, fietsen en hinkelen. Moeite met het aanleren van nieuwe vaardigheden.

4. Verwerking van prikkels
Evenwichtsproblemen; bang zijn om te vallen, niet graag schommelen, klimmen, niet goed op één been kunnen staan. Overgevoelig reageren op geluiden of aanraking, snel afgeleid zijn. Problemen met de ruimtelijke waarneming en verwerking.

5. Tempo van handelen
Het te snel of juist te langzaam uitvoeren van activiteiten.

6. Gedrag
Zich niet aan regels kunnen houden, impulsief zijn, negatief gedrag t.a.v. andere kinderen of volwassenen, terughoudend gedrag, moeilijk contact maken.

7. Concentratie
Problemen met het planmatig uitvoeren/structureren van activiteiten, de aandacht niet bij een activiteit kunnen houden en snel afgeleid zijn. Niet rustig kunnen zitten.

Wat houdt ergotherapeutisch onderzoek en behandeling in?
De ergotherapeutische behandeling kan plaatsvinden in de praktijk, in de thuissituatie, op school, op een peuterspeelzaal of een dagverblijf. Er vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats waarin besproken wordt wat, voor ouders en kind, belangrijk is om aan te werken. Vervolgens vindt onderzoek plaats naar de oorzaken van de problemen en naar de mogelijkheden om het probleem op te lossen. Samen met de ouders en het kind wordt dan een plan van aanpak opgesteld.

Een behandeling kan bestaan uit het trainen en begeleiden van praktische vaardigheden en het stimuleren van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind. Tijdens het behandelen wordt veel gebruik gemaakt van spel-, ontwikkelings- en praktisch materiaal. Voor het resultaat van de behandeling is het belangrijk dat het kind plezier heeft in wat het doet en dat de behandeling de juiste uitdaging biedt. Alleen bij een juiste uitdaging zal het kind zich het beste ontwikkelen. Het uiteindelijke doel is om de dagelijkse activiteiten van het kind te verbeteren.

 

Binnen Synthese zijn de volgende ergotherapeuten werkzaam
•  
Sandy Kock-Mols
•  Frank Hendricx
•  Nathalie van Weersch
•  Claudine Dôhme
•  Lynette Riegman

WRITIC
De Writing Readiness Inventory In Context (WRITIC) is een nieuw occupation-based meetinstrument dat vaststelt of kleuters van vijf en zes jaar startklaar zijn om te leren schrijven in groep 3.
Het meetinstrument wordt afgenomen bij kinderen waarvan leerkrachten of behandelaars zich zorgen maken over de uitvoering van papier- en pentaken.
Op basis van de uitkomst van de WRITIC ontvangt de leerkracht advies. Indien nodig kan ergotherapie gestart worden om de voorbereidende schrijfvaardigheden te verbeteren. Zo wordt bijgedragen aan het voorkomen van schrijfproblemen en de negatieve gevolgen hiervan.
Zowel Frank Hendrick als Sandy Kock hebben deze cursus gevolgd.

BRAIN BLOCKS (psycho-educatie)

Het doel van Brain Blocks
Het doel van Brain Blocks is om één beeld en één taal te creëren over autisme. Hierdoor kan er gemakkelijker met een persoon met autisme (en met belangrijke anderen in zijn omgeving) over autisme en de gevolgen daarvan in het dagelijks functioneren, gecommuniceerd worden.
Daarnaast werkt Brain Blocks ondersteunend aan het bewustwordings- en acceptatieproces van mensen met autisme.

Hoe doen we dit?
Inde Brain Blocks doos zitten twee hoofden. Het ene hoofd staat voor het brein van iemand zonder autisme. Het andere hoofd staat voor het brein van iemand met autisme.
Met deze twee hoofden wordt inzichtelijk gemaakt hoe het brein van iemand met autisme werkt in vergelijking met het brein van iemand zonder autisme. Duidelijk wordt wat een informatieverwerkingsstoornis is en welke gevolgen deze stoornis heeft voor het dagelijkse functioneren. Ook autisme als contactstoornis komt aan bod. Dit wordt gedaan aan de hand van 16 thema’s.

Brain Blocks

 

 

 

 

 

 

 

 

Brain Blocks heeft een flexibele opzet, waardoor het op maat aan te bieden is. De thema’s, die voor de persoon met autisme van toepassing zijn, worden ingezet. Andere thema’s, die niet relevant zijn voor iemand met autisme, kunnen gemakkelijk achterwege gelaten worden. Brain Blocks nodigt daarbij uit tot interactie. Het geeft iemand met autisme direct de ruimte om zijn eigen woorden en beelden te “vormen” en deze te toetsen bij de professional. Hierdoor wordt communiceren over autisme een complementaire (aanvullende) ervaring. Informatie blijft makkelijk hangen, vooral door de uitdagende materialen in de Brain Blocks doos.

Transfer
De taal en beelden die de professional samen met een persoon met autisme ontwikkelt, is door middel van Brain Blocks gemakkelijk over te dragen aan belangrijke anderen in de omgeving. Brain Blocks kan bijvoorbeeld ingezet worden in de klas, om klasgenoten en leerkrachten dezelfde taal te laten spreken. Dit principe is even gemakkelijk thuis, of in andere leefsituaties, toe te passen.
Het voordeel hiervan is, dat het gedrag van het kind, de jongere of volwassene gemakkelijker in het kader van autisme geplaatst kan worden. Communiceren wordt hierdoor gemakkelijker en er ontstaat wederzijds begrip. Het “anders zijn of doen” wordt door de omgeving beter begrepen.

Doelgroep
Brain Blocks kan worden ingezet bij kinderen, jongeren en volwassenen. Brain Blocks wordt reeds succesvol ingezet bij zowel mensen met een verstandelijke beperking als bij mensen met een normale intelligentie. Brain Blocks wordt over het algemeen als psycho-educatiemiddel ingezet bij kinderen vanaf 7-8 jaar. Er is geen leeftijdsgrens. Ook is Brain Blocks bedoeld voor de ouders, broertjes en zusjes, klasgenootjes, vriendjes, grootouders, de oppas e.a.

Zowel Claudine Dôhme als Sandy Kock hebben deze cursus gevolgd en zijn officieel trainer.

BETER BIJ DE LES
Effectieve training
Kinderen met zwakke executieve functies (de regelfuncties van het brein), zoals kinderen met ADHD of leerproblemen, hebben op school vaak problemen met werkgeheugen, plannen en controleren. Deze functies spelen een cruciale rol bij het leren en zijn dan ook voorspellend voor leerprestaties. Beter bij de les is een bewezen effectieve methode om deze vaardigheden te trainen.

Oefenen van leervaardigheden en werkgeheugen
Met de training “Beter bij de les” oefenen kinderen op de basisschool (vanaf 8 jaar) vaardigheden die belangrijk zijn bij het leren, zoals: aandacht, planning, werkgeheugen, doel- en taakgericht werken.
Zij trainen hun werkgeheugen en krijgen meer inzicht in hun leergedrag. Hierdoor hebben zij uiteindelijk minder hulp nodig. Ook de leerkracht krijgt meer inzicht in het leergedrag van de leerling en kan hierdoor eerder doelgericht ingrijpen en de juiste ondersteuning bieden.

Sandy Kock is hiervan de officiële trainer bij Synthese.

Workshop knippen
De cursus ‘Knippen’ is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 7 jaar die problemen hebben met knippen. 7 weken lang gaan we in een kleine groep van maximaal 4 kinderen werken. Binnen deze 7 weken, gaan we knipvaardigheden oefenen, de kinderen leren hoe ze met een schaar om moeten gaan, welke houdingen ze aan moeten nemen en welke verschillende kniptechnieken er zijn. Daarnaast wordt er gewerkt aan oog- hand en hand- hand coördinatie, waarneming, krachtdosering (spanning en ontspanning), concentratie, zorgvuldigheid en netheid.

Workshop Schrijfdans
De cursus ‘Schrijfdans’ is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar die problemen hebben met schrijven en de schrijfbeweging. 10 weken lang gaan we in een kleine groep schrijfoefeningen doen op muziek, om kinderen ritme te leren, zodat ze meer vloeiend gaan bewegen op papier. Daarnaast wordt er gewerkt aan: verbeteren van het lichaamsbesef, grove en fijne motoriek, oog- hand en hand- hand coördinatie, waarneming, krachtdosering (spanning en ontspanning), concentratie, en zorgvuldigheid en netheid.

Vergoedingen
Ergotherapie wordt op verwijzing van uw (huis)arts vergoed door uw  zorgverzekeraar. Vanuit de basisverzekering heeft u recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Afhankelijk van uw zorgverzekering en uw aanvullend pakket kunnen meer uren ergotherapie vergoed worden. In enkele gevallen is het mogelijk om ergotherapie te vergoeden vanuit het persoonsgebonden budget (PGB). Dit is mogelijk wanneer de ergotherapeutische behandeling benoemd kan worden als activerende- of ondersteunende begeleiding.

Contact en aanmelden
Heeft u suggesties voor andere workshops? Of wilt u uw kind aanmelden? Of heeft u eerst nog een vraag? Bijvoorbeeld over de kosten en de mogelijkheden voor vergoeding uit de ziektekostenverzekering (of indien uw kind dit heeft uit een eventueel persoonsgebonden budget). Neem contact met ons op.