Synthesebanner.PNG

Logopedie

Wat is logopedie?
Communicatie is een belangrijk middel om contact te maken en te houden met elkaar en met de omgeving. Een communicatieprobleem kan ontstaan doordat er een stoornis optreedt in het proces van horen, verstaan, begrijpen en spreken. Is dit proces verstoord, dan kan dit verstrekkende gevolgen voor het dagelijks leven hebben. De logopedist houdt zich bezig met alle aspecten van communicatie.

Voor wie?
Logopedie is bedoeld om hulp te bieden aan kinderen, jongeren en volwassenen bij wie communicatie hapert door stoornissen op het gebied van stem, spraak, taal, mondgewoonten en gehoor.

Welke problemen worden behandeld?
Logopedie is meer dan spraakles… De logopedist onderzoekt, behandelt en adviseert (ook preventief) bij de meest voorkomende logopedische problemen op gebied van:

 1. Taal
  Moeite met begrijpen, laat gaan spreken, weinig woorden weten, in korte zinnen spreken.
 2. Spraak
  Onduidelijk spreken, klanken verkeerd uitspreken, slissen, schisis, nasaal spreken.
 3. Zwakke luistervaardigheid
  Zwak auditief geheugen, wisselende reacties op auditieve informatie.
 4. Afwijkende mondgewoonten
  Zwakke mondmotoriek, open mondgedrag, verkeerd slikken.
 5. Stotteren en broddelen 
 6. Gehoor
  Gehoortraining bij hoortoestel- en C.I.-dragers.
 7. Stem
  Een hese of een schorre stem, keelklachten t.g.v. verkeerd stemgebruik.
 8. Adem
  Hyperventilatie.
 9. Neurologische problematiek t.g.v. een beroerte, ziekte of een ongeval
  Afasie, dysartrie, slikstoornissen, ziekte van Parkinson, M.S. en A.L.S.
 10. Prelogopedie                                                                                                                     Eet- en drinkproblematiek bij jonge kinderen (bv. problemen in de ontwikkeling van eten en drinken, kinderen met Down Syndroom en beginnende communicatieproblemen)
 11. Mensen met een verstandelijke beperking
  Bijv. Down Syndroom.

Wat houdt het logopedisch onderzoek in?
Tijdens het onderzoek zal er allereerst een anamnesegesprek (intake) plaatsvinden. Daarna wordt door de logopedist bepaald, afhankelijk van de verwijsvraag, welke onderzoeken nodig zijn. Afsluitend zullen de bevindingen van het onderzoek en het verdere verloop van de behandeling worden besproken.

Wat houdt een logopedische behandeling in?
De individuele behandeling duurt ongeveer 25 minuten en vindt normaal gesproken in de praktijk plaats. Op medische indicatie wordt ook aan huis behandeld. Afhankelijk van de problematiek wordt een cliënt 1 of 2 maal per week ingedeeld. Er worden tijdens de behandeling oefeningen gedaan en aan het einde worden tips en adviezen meegegeven om zelfstandig te kunnen oefenen in de thuissituatie. Naast de logopedische behandeling is de samenwerking met alle andere betrokkenen rondom de cliënt (b.v. ouders, partner en familie, leerkrachten, artsen en andere therapeuten) een belangrijk onderdeel. Hierbij moet u denken aan het uitwisselen van informatie en individuele voorlichting.

Klant Ervarings Onderzoek
Sinds 2015 zijn wij aangesloten bij CTO-Logo en kunt u na afsluiting van het behandeltraject op vrijwillige basis meedoen met het Klant Ervarings Onderzoek, dat ons inzicht geeft in hoe u de behandeling ervaren heeft.

Vergoedingen
Logopedie valt onder de basisverzekering en wordt volledig vergoed met uitzondering van het eigen risico voor volwassenen. U heeft hiervoor een verwijsbrief van uw huisarts of specialist nodig.
Ook in 2017 heeft Synthese een overeenkomst met alle zorgverzekeraars.
De logopedisten zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Privacy
Alle informatie die u een logopedist verstrekt valt onder de wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat een logopedist deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden mag verstrekken. Wel wordt verloop en resultaat van de behandeling altijd aan de verwijzer gerapporteerd. E.e.a. staat ook beschreven in de behandelovereenkomst die tijdens het intakegesprek met u wordt doorgenomen.

Klachten
Informatie voor patiënten over de Klachten- en geschillenregeling Paramedici (m.i.v. 01-01-2017); volgens de NVLF

Ontevreden? Blijf er niet mee zitten! U komt voor goede hulp en begeleiding. Die willen wij graag bieden. Uw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken.U kunt zich hiervoor tot Evelyne Peerboom-Mol (praktijk-coördinator) wenden. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Hieronder meer informatie.

Wat kan ik doen als ik ontevreden ben? De eerste stap: een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Wat als ik toch een klacht wil indienen? Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw zorgverlener is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. Meer hierover op bovengenoemde website.

Wat gebeurt er met mijn klacht? De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een klacht, kan helpen bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met de betrokken zorgverlener. Uiterlijk binnen 6 weken zal de zorgverlener zijn/haar reactie/oplossing moeten aangeven over de geuite klacht.

Wat als er geen oplossing wordt gevonden? Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling? Dan kunt u terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen.

Waarover kan ik een klacht indienen? Een klacht kan betrekking hebben op de geleverde zorg, maar ook op de dienstverlening of organisatie van de praktijk. U kunt bijvoorbeeld het gevoel hebben onvoldoende te zijn geïnformeerd. Mogelijk is de behandeling niet verlopen als verwacht of afgesproken.

Wat kost het indienen van een klacht? Een klacht indienen kost u niets. Wilt u een oordeel van de geschillencommissie? Dan betaalt u 50 euro als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit 100 euro. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.

Komt u er niet uit met deze regeling? In dat geval bent u uiteraard vrij een juridische procedure te starten om tot een uitspraak van de burgerlijke rechter te komen. Bedenk echter goed of u hiermee het beste bent geholpen.

www.klachtenloketparamedici.nl

Binnen Synthese zijn de volgende logopedisten werkzaam:
• Evelyne Peerboom-Mol
• Anne Heijthuijsen
• Melanie Hendriks
• Marloes Brands
• Kirsten Engbers
• Amy Evers-Notermans
• Tessa Honée
• Charmaine Derkx
• Rachelle Schrooders

logopedie_logologopedie_2