12Synthesebanner.PNG

Psychologie

Zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen kunnen voor onderzoek en (kortdurende) behandeling of begeleiding binnen ons centrum terecht. Er is momenteel geen wachtlijst; na de aanmelding kunnen in overleg met de behandelaars afspraken worden ingepland. U kunt zichzelf aanmelden via het secretariaat. Voordat de intake plaatsvindt dient u wel een verwijsbrief bij uw huisarts aan te vragen.

Wat doen de psychologen?
Psychologen verrichten onderzoek, begeleiding en behandeling bij kinderen, jongeren en volwassenen met problemen. Deze problemen kunnen divers zijn, maar licht van aard en daardoor in relatief korte tijd te verhelpen. Dit kunnen problemen zijn in de vroegkinderlijke ontwikkeling, de peuterperiode, de basisschoolperiode of later, tijdens de pubertijd of gedurende de volwassenheid.

Voor wie?
Voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar (en hun ouders) en voor volwassenen vanaf 18 jaar. Tot het 18e levensjaar wordt de behandeling vergoed via de Jeugdzorg van de gemeenten. Vanaf het 18e levensjaar verloopt de vergoeding via de zorgverzekeraars.

Waarmee kunt u bij ons terecht?
De problemen waarmee kinderen en volwassenen worden aangemeld kunnen divers van aard zijn, bijvoorbeeld:
• Slaapproblemen
• Zindelijkheidsproblemen
• Achterblijvende schoolprestaties
• (Faal) angst
• Depressieve klachten
• Burn-out
• Trauma’s / nare ervaringen

Om beter zicht te krijgen op de problematiek en/of ontwikkeling van uw kind, is diagnostiek vaak noodzakelijk. Er kan dan onderzoek gedaan worden naar onder andere:
• AD(H)D
• Autisme
• (Hoog) begaafdheid
• (Hoog) sensitiviteit
• Dyslexie

Daarnaast is kortdurende behandeling mogelijk.Naast de reguliere behandelmethoden, waaronder cognitieve gedragstherapie, bieden wij tevens behandeling middels EMDR of EFT (Emotional Focus Therapie).

Werkwijze onderzoek en behandeling

Kinderen
Er vindt altijd eerst een intakegesprek plaats waarin het probleem en uw vraag duidelijk worden gemaakt en waarbij gegevens worden verzameld. Wat betreft kinderen en jongeren wordt samen met u bekeken welke onderzoeken of vragenlijsten worden afgenomen en of er een gesprek en/of observatie op school of peuterspeelzaal nodig is. Wanneer alle gegevens verzameld en uitgewerkt zijn, vindt een eindgesprek plaats met u en zonodig met de leerkracht. Bij behandeling van (jonge) kinderen wordt bekeken welke behandelmethode het beste bij het kind en het soort problematiek past. Tevens bestaat de mogelijkheid om een dyslexie- onderzoek af te nemen en deze problematiek te behandelen. Daarnaast kan er een dyslexieverklaring afgegeven worden.

Volwassenen
Ook bij volwassenen vindt eerst een intakegesprek plaats. Daaropvolgend wordt in overleg met de cliënt gewenst onderzoek verricht en/of een behandeling opgestart. Deze behandeling valt onder de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ).

Generalistische Basis GGZ bestaat steeds uit een goed omschreven zorgpakket dat afgebakend is met een aantal minuten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kortdurende, middellange en intensieve trajecten. Een traject bestaat uit intake, diagnostiek, behandeling en verslaglegging.

Binnen Synthese zijn de volgende psychologen en pedagogen werkzaam:

Drs. Aad Welage, orthopedagoog, GZ-psycholoog, psycholoog NIP, EMDR-therapeut; BIG-geregistreerd
Drs. Denise Heutmekers, psycholoog

Mevr. Paulien Dijk, gedragsdeskundige / orthopedagoog