Drs. Paulien Dijk | Synthese
https://www.synthese-geleen.nl/drs-paulien-dijk/l43c7
   
  1
  header foto Synthese

  PSYCHOLOGIE

  Waarom psychologie bij Synthese?

  Bij Synthese is er momenteel geen wachtlijst voor het starten van onderzoek, behandeling of begeleiding. Dit houdt in dat u vrijwel direct terecht kunt voor een intakegesprek. Iedereen is welkom bij Synthese: kinderen, jongeren, hun ouders en volwassenen.

  Daarnaast wordt er bij Synthese multidisciplinair gewerkt: naast psychologen beschikt Synthese over logopedisten, ergotherapeuten, dyslexiebehandelaren en huiswerkbegeleiding. Door een nauwe samenwerking tussen de verschillende disciplines kunnen wij daarom breed kijken naar de problematiek en passende oplossingen bieden.

  Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?
  Neem contact met ons op

  Wat doen de psychologen?

  De psychologen van Synthese verrichten onderzoek en bieden begeleiding en/of behandeling voor verschillende soorten lichte problematiek binnen verschillende levensfasen. Problemen waarmee u bij ons terecht kunt zijn onder andere:

  • Slaapproblemen
  • Zindelijkheidsproblemen
  • Gedragsproblemen
  • Sociaal-emotionele problematiek
  • Achterblijvende schoolprestaties
  • (Faal) angst
  • Depressieve klachten
  • Burn-out
  • Trauma’s / vervelende gebeurtenissen
  • Dyslexie

   
  Onderzoek
  Om beter zicht te krijgen op de problematiek en/of ontwikkeling van uw kind, is diagnostiek vaak noodzakelijk. Er kan dan onderzoek gedaan worden naar onder andere:

  • AD(H)D
  • Autisme
  • (Hoog) begaafdheid

   
  Onderzoek wordt gedaan aan de hand van gestandaardiseerde testinstrumenten, vragenlijsten en (school)observaties.
   
  Behandeling
  De psychologen bieden verschillende typen behandeling en begeleiding aan, waaronder:

  • Ouderbegeleiding, waarbij ouders tips en adviezen krijgen met betrekking tot de omgang met hun kind.
  • Individuele behandeling, in de vorm van cognitieve gedragstherapie, exposuretherapie, ontspanning, het trainen van sociale vaardigheden en motiverende gespreksvoering.
  • EMDR of EFT (Emotional Focus Therapie) welke met name gebruikt worden bij trauma, angst en / of depressieve klachten.

   
  Werkwijze
  Kinderen en jongeren
  Alvorens het intakegesprek kan plaatsvinden, zal er een korte telefonische intake plaatsvinden met onze secretaresse. Zij maakt een inschatting van de soort en ernst van de problematiek en of u bij Synthese aan het juiste adres bent. Wanneer dit het geval is, krijgt u een envelop toegestuurd met daarin een aantal formulieren en vragenlijsten die u meeneemt naar de intake. Ook wordt u gevraagd een verwijsbrief van de huisarts mee te nemen naar het intakegesprek. Op basis van het intakegesprek wordt bepaald of en welk onderzoek moet worden uitgevoerd of welke behandeling het meest geschikt is bij het specifieke kind of de specifieke jongere. Aan het einde van een onderzoeks- of behandeltraject vindt er altijd een terugkoppeling plaats met de ouders en/of het kind/de jongere. Bij een onderzoekstraject zal dit gesprek voornamelijk bestaan uit het geven van advies op basis van de onderzoeksresultaten. Bij een behandeltraject zal dit gesprek voornamelijk bestaan uit het evalueren van de progressie en terugvalpreventie. Indien gewenst kan een dergelijk gesprek ook plaatsvinden in de aanwezigheid van school of kan er een los gesprek gepland worden om de belangrijkste adviezen met school te delen.

  Volwassenen
  Net als bij de kinderen en jongeren vindt er bij de volwassenen eerst een intakegesprek plaats. Daaropvolgend wordt in overleg met de cliënt gewenst onderzoek verricht en/of een behandeling opgestart.

  Vergoeding
  Kinderen en jongeren
  Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt het onderzoek en/of de behandeling vergoed via de Jeugdzorg van de gemeente. Dit betekent dat deze zorg in principe gratis is.
   
  Volwassenen
  Vanaf 18 jaar verloopt de vergoeding via de zorgverzekeraar onder de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ). Generalistische Basis GGZ bestaat steeds uit een goed omschreven zorgpakket dat afgebakend is met een aantal minuten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kortdurende, middellange en intensieve trajecten. Een traject bestaat uit intake, diagnostiek, behandeling en verslaglegging.

  Wie zijn wij?
  Binnen Synthese zijn de volgende psychologen en pedagogen werkzaam:

  Drs. Aad Welage, orthopedagoog, GZ-psycholoog, psycholoog NIP, EMDR-therapeut; BIG-geregistreerd.  Dhr. Welage voert hoofdzakelijk behandelingen uit bij volwassenen en verzorgt daarnaast EMDR behandelingen voor alle leeftijdsgroepen. Dhr. Welage is de hoofdbehandelaar, dat wil zeggen dat hij betrokken is bij alle cliënten die via de psychologie worden aangemeld.

  Drs. Denise Heutmekers, psycholoog.
  Drs. Heutmekers voert hoofdzakelijk onderzoek en behandelingen uit bij kinderen en adolescenten.

  Drs. Paulien Dijk, psycholoog.
  Drs. Dijk voert hoofdzakelijk onderzoek en behandelingen uit bij volwassenen.

  Drs. Loes Wulms, orthopedagoog.
  Drs. Wulms voert hoofdzakelijk onderzoek en behandelingen uit bij kinderen en adolescenten.

  De psychologen van Synthese

  Drs. Paulien Dijk

  "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

  Terug naar psychologie