Ergotherapie | Synthese
https://www.synthese-geleen.nl/ergotherapie
   
  header foto Synthese

  ERGOTHERAPIE

  Wat is ergotherapie?

  Ergotherapeuten stellen mensen in staat om (opnieuw) hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet (meer) lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen eenvoudige handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk.

  Het werkterrein van de ergotherapeut is groot. Zo begeleiden ergotherapeuten kinderen die moeite hebben met meedoen op school. Maar ook mensen met beginnende dementie worden door ergotherapeuten getraind om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven leven.

  Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?
  Neem contact met ons op

  Wat is ergotherapie bij kinderen? 

  Ergotherapie stelt kinderen in staat zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de dagelijkse activiteiten. Ergotherapie bestaat uit onderzoek, behandeling, advisering en/of preventie op het gebied van onder andere:

  1. Zelfverzorging
  Problemen bij het aan- en uitkleden, veters strikken, tanden poetsen, wassen, haren kammen, toiletbezoek en eten met bestek.

  2. Ontwikkeling van de fijne motoriek
  Schrijfproblemen, problemen bij knippen, vouwen en plakken. Ontwikkeling van een voorkeurshand, problemen met het samenwerken van beide handen. Moeite met het aanleren van nieuwe vaardigheden.

  3. Ontwikkeling van de grove motoriek
  Problemen bij kruipen, rennen, springen, klimmen, vangen, gooien, fietsen en hinkelen. Moeite met het aanleren van nieuwe vaardigheden.

  4. Verwerking van prikkels
  Evenwichtsproblemen; bang zijn om te vallen, niet graag schommelen, klimmen, niet goed op één been kunnen staan. Overgevoelig reageren op geluiden of aanraking, snel afgeleid zijn. Problemen met de ruimtelijke waarneming en verwerking.

  5. Tempo van handelen
  Het te snel of juist te langzaam uitvoeren van activiteiten.

  6. Gedrag
  Zich niet aan regels kunnen houden, impulsief zijn, negatief gedrag t.a.v. andere kinderen of volwassenen, terughoudend gedrag, moeilijk contact maken.

  7. Concentratie
  Problemen met het planmatig uitvoeren/structureren van activiteiten, de aandacht niet bij een activiteit kunnen houden en snel afgeleid zijn. Niet rustig kunnen zitten.

  Wat houdt ergotherapeutisch onderzoek en behandeling in?
  De ergotherapeutische behandeling kan plaatsvinden in de praktijk, in de thuissituatie, op school, op een peuterspeelzaal of een dagverblijf. Er vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats waarin besproken wordt wat, voor ouders en kind, belangrijk is om aan te werken. Vervolgens vindt onderzoek plaats naar de oorzaken van de problemen en naar de mogelijkheden om het probleem op te lossen. Samen met de ouders en het kind wordt dan een plan van aanpak opgesteld.

  Een behandeling kan bestaan uit het trainen en begeleiden van praktische vaardigheden en het stimuleren van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind. Tijdens het behandelen wordt veel gebruik gemaakt van spel-, ontwikkelings- en praktisch materiaal. Voor het resultaat van de behandeling is het belangrijk dat het kind plezier heeft in wat het doet en dat de behandeling de juiste uitdaging biedt. Alleen bij een juiste uitdaging zal het kind zich het beste ontwikkelen. Het uiteindelijke doel is om de dagelijkse activiteiten van het kind te verbeteren.

  Lees meer

  WRITIC
  De Writing Readiness Inventory In Context (WRITIC) is een nieuw occupation-based meetinstrument dat vaststelt of kleuters van vijf en zes jaar startklaar zijn om te leren schrijven in groep 3.
  Het meetinstrument wordt afgenomen bij kinderen waarvan leerkrachten of behandelaars zich zorgen maken over de uitvoering van papier- en pentaken.
  Op basis van de uitkomst van de WRITIC ontvangt de leerkracht advies. Indien nodig kan ergotherapie gestart worden om de voorbereidende schrijfvaardigheden te verbeteren. Zo wordt bijgedragen aan het voorkomen van schrijfproblemen en de negatieve gevolgen hiervan.
  Zowel Frank Hendrick als Sandy Kock hebben deze cursus gevolgd.

  BRAIN BLOCKS (psycho-educatie)
  Het doel van Brain Blocks
  Het doel van Brain Blocks is om één beeld en één taal te creëren over autisme. Hierdoor kan er gemakkelijker met een persoon met autisme (en met belangrijke anderen in zijn omgeving) over autisme en de gevolgen daarvan in het dagelijks functioneren, gecommuniceerd worden.
  Daarnaast werkt Brain Blocks ondersteunend aan het bewustwordings- en acceptatieproces van mensen met autisme.

  Hoe doen we dit?
  Inde Brain Blocks doos zitten twee hoofden. Het ene hoofd staat voor het brein van iemand zonder autisme. Het andere hoofd staat voor het brein van iemand met autisme.
  Met deze twee hoofden wordt inzichtelijk gemaakt hoe het brein van iemand met autisme werkt in vergelijking met het brein van iemand zonder autisme. Duidelijk wordt wat een informatieverwerkingsstoornis is en welke gevolgen deze stoornis heeft voor het dagelijkse functioneren. Ook autisme als contactstoornis komt aan bod. Dit wordt gedaan aan de hand van 16 thema’s.

  Brain Blocks heeft een flexibele opzet, waardoor het op maat aan te bieden is. De thema’s, die voor de persoon met autisme van toepassing zijn, worden ingezet. Andere thema’s, die niet relevant zijn voor iemand met autisme, kunnen gemakkelijk achterwege gelaten worden. Brain Blocks nodigt daarbij uit tot interactie. Het geeft iemand met autisme direct de ruimte om zijn eigen woorden en beelden te “vormen” en deze te toetsen bij de professional. Hierdoor wordt communiceren over autisme een complementaire (aanvullende) ervaring. Informatie blijft makkelijk hangen, vooral door de uitdagende materialen in de Brain Blocks doos.

  Transfer
  De taal en beelden die de professional samen met een persoon met autisme ontwikkelt, is door middel van Brain Blocks gemakkelijk over te dragen aan belangrijke anderen in de omgeving. Brain Blocks kan bijvoorbeeld ingezet worden in de klas, om klasgenoten en leerkrachten dezelfde taal te laten spreken. Dit principe is even gemakkelijk thuis, of in andere leefsituaties, toe te passen.
  Het voordeel hiervan is, dat het gedrag van het kind, de jongere of volwassene gemakkelijker in het kader van autisme geplaatst kan worden. Communiceren wordt hierdoor gemakkelijker en er ontstaat wederzijds begrip. Het “anders zijn of doen” wordt door de omgeving beter begrepen.

  Doelgroep
  Brain Blocks kan worden ingezet bij kinderen, jongeren en volwassenen. Brain Blocks wordt reeds succesvol ingezet bij zowel mensen met een verstandelijke beperking als bij mensen met een normale intelligentie. Brain Blocks wordt over het algemeen als psycho-educatiemiddel ingezet bij kinderen vanaf 7-8 jaar. Er is geen leeftijdsgrens. Ook is Brain Blocks bedoeld voor de ouders, broertjes en zusjes, klasgenootjes, vriendjes, grootouders, de oppas e.a.

  Zowel Claudine Dôhme als Sandy Kock hebben deze cursus gevolgd en zijn officieel trainer.

  BETER BIJ DE LES
  Effectieve training
  Kinderen met zwakke executieve functies (de regelfuncties van het brein), zoals kinderen met ADHD of leerproblemen, hebben op school vaak problemen met werkgeheugen, plannen en controleren. Deze functies spelen een cruciale rol bij het leren en zijn dan ook voorspellend voor leerprestaties. Beter bij de les is een bewezen effectieve methode om deze vaardigheden te trainen.

  Oefenen van leervaardigheden en werkgeheugen
  Met de training “Beter bij de les” oefenen kinderen op de basisschool (vanaf 8 jaar) vaardigheden die belangrijk zijn bij het leren, zoals: aandacht, planning, werkgeheugen, doel- en taakgericht werken.
  Zij trainen hun werkgeheugen en krijgen meer inzicht in hun leergedrag. Hierdoor hebben zij uiteindelijk minder hulp nodig. Ook de leerkracht krijgt meer inzicht in het leergedrag van de leerling en kan hierdoor eerder doelgericht ingrijpen en de juiste ondersteuning bieden.

  Sandy Kock is hiervan de officiële trainer bij Synthese.

  Workshop knippen
  De cursus ‘Knippen’ is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 7 jaar die problemen hebben met knippen. 7 weken lang gaan we in een kleine groep van maximaal 4 kinderen werken. Binnen deze 7 weken, gaan we knipvaardigheden oefenen, de kinderen leren hoe ze met een schaar om moeten gaan, welke houdingen ze aan moeten nemen en welke verschillende kniptechnieken er zijn. Daarnaast wordt er gewerkt aan oog- hand en hand- hand coördinatie, waarneming, krachtdosering (spanning en ontspanning), concentratie, zorgvuldigheid en netheid.

  Workshop Schrijfdans
  De cursus ‘Schrijfdans’ is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar die problemen hebben met schrijven en de schrijfbeweging. 10 weken lang gaan we in een kleine groep schrijfoefeningen doen op muziek, om kinderen ritme te leren, zodat ze meer vloeiend gaan bewegen op papier. Daarnaast wordt er gewerkt aan: verbeteren van het lichaamsbesef, grove en fijne motoriek, oog- hand en hand- hand coördinatie, waarneming, krachtdosering (spanning en ontspanning), concentratie, en zorgvuldigheid en netheid.

  Vergoedingen
  Ergotherapie wordt op verwijzing van uw (huis)arts vergoed door uw  zorgverzekeraar. Vanuit de basisverzekering heeft u recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Afhankelijk van uw zorgverzekering en uw aanvullend pakket kunnen meer uren ergotherapie vergoed worden. In enkele gevallen is het mogelijk om ergotherapie te vergoeden vanuit het persoonsgebonden budget (PGB). Dit is mogelijk wanneer de ergotherapeutische behandeling benoemd kan worden als activerende- of ondersteunende begeleiding.

  Contact en aanmelden
  Heeft u suggesties voor andere workshops? Of wilt u uw kind aanmelden? Of heeft u eerst nog een vraag? Bijvoorbeeld over de kosten en de mogelijkheden voor vergoeding uit de ziektekostenverzekering (of indien uw kind dit heeft uit een eventueel persoonsgebonden budget). Neem contact met ons op.

  Wat is ergotherapie bij volwassenen?

  Wanneer een cliënt als gevolg van ziekten, aandoeningen, stoornissen of ongevallen problemen tegenkomt in de dagelijkse bezigheden, helpt de ergotherapeut om de cliënt weer zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Voor de dagelijkse activiteiten die problemen opleveren en die voor de cliënt belangrijk zijn, zal een zo praktisch mogelijke oplossing worden gezocht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan opstaan, aan- en uitkleden, huishoudelijk werk, school of hobby’s. Een ergotherapeut kan ook helpen bij de aanvraag van hulpmiddelen, voorzieningen en (woning)aanpassingen. De ergotherapeut schrijft dan een adviesrapportage aan de zorgverzekeraar of gemeente om aan te tonen dat het betreffende product noodzakelijk is voor de cliënt. Aan de hand van deze rapportage wordt beslist of het hulpmiddel al dan niet (in bruikleen) wordt verstrekt.

  Voor wie?
  Ergotherapie is bedoeld voor iedereen, die, tengevolge van een ziekte, trauma, over- of onderbelasting, onvolledige of vertraagde ontwikkeling of handicap zijn gewone dagelijkse handelingen niet meer naar wens kan uitvoeren. Ergotherapie helpt bij het oplossen van problemen in de uitvoer van deze dagelijkse activiteiten/bezigheden.

  Welke problemen worden behandeld?
  De ergotherapeut biedt onderzoek, behandeling, advisering en/of preventie op gebied van onder andere:

  1. Zelfverzorging
  Problemen bij het aan- en uitkleden, veters strikken, tanden poetsen, wassen, haren kammen, toiletbezoek en eten met bestek.

  2. Verplaatsen
  Problemen bij lopen, gebruik van openbaar vervoer, rolstoelgebruik, omdraaien in bed, opstaan uit een stoel en het gebruik van hulpmiddelen.

  3. Cognitie
  Geheugenproblemen, moeite met de dagindeling, problemen met het planmatig uitvoeren van taken.

  4. Productiviteit
  Beperking i.v.m. het bereiden van maaltijden, opruimen, schrijven, schoonmaken, boodschappen doen, verzorgen van familieleden etc.

  5. Ontspanning
  Beperking ondervinden bij het uitoefenen van hobby’s zoals bijvoorbeeld kaarten, sporten, lezen, tuinieren, handvaardigheid en het onderhouden van sociale contacten.

  Wat kunnen wij voor u betekenen?
  Het samen in kaart brengen van de (on)mogelijkheden in het dagelijkse leven met betrekking tot wonen, werken, (vrije) tijdinvulling. Vaststellen welke hulp daadwerkelijk noodzakelijk is en wie deze eventueel gaat leveren. Concrete voorstellen maken van training en begeleiding, om het handelen in het dagelijkse leven te verbeteren en op individuele vraagstellingen aanpassingen te bedenken. Na verloop van de behandeling vaststellen of de behandeling succesvol was of bijgesteld moet worden.

  Effect van de ergotherapiebehandeling
  In de praktijk is gebleken dat er grote behoefte is aan de inzet van ergotherapie bij mensen thuis. Ergotherapie draagt bij aan de zelfstandigheid van mensen. Bij (vroegtijdige) inschakeling van de ergotherapeut kan zelfs opname of dagbehandeling in een verpleeghuis of andere zorginstellingen worden voorkomen of uitgesteld. Tevens worden hulpverleners, werkzaam in wijkverpleging, gezinszorg en mantelzorg in hun taak verlicht.

  Vergoedingen
  Ergotherapie wordt op verwijzing van uw (huis)arts vergoed door uw  zorgverzekeraar. Vanuit de basisverzekering heeft u recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Afhankelijk van uw zorgverzekering en uw aanvullend pakket kunnen meer uren ergotherapie vergoed worden. In enkele gevallen is het mogelijk om ergotherapie te vergoeden vanuit het persoonsgebonden budget (PGB). Dit is mogelijk wanneer de ergotherapeutische behandeling benoemd kan worden als activerende- of ondersteunende begeleiding.

  Privacy en klachten

  Privacy
  Alle informatie die u een ergotherapeut verstrekt valt onder de wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat een ergotherapeut deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden mag verstrekken. Wel wordt verloop en resultaat van de behandeling altijd aan de verwijzer gerapporteerd. E.e.a. staat ook beschreven in de behandelovereenkomst die tijdens het intakegesprek met u wordt doorgenomen.

  Klachten
  Informatie voor patiënten over de Klachten- en geschillenregeling Paramedici (m.i.v. 01-01-2017).

  Wat kan ik doen als ik ontevreden ben?
  De eerste stap: een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat hij/zij niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

  Ontevreden? Blijf er niet mee zitten!
  U komt voor goede hulp en begeleiding. Die willen wij graag bieden. Uw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. U kunt zich hiervoor tot Sandy Kock (leidinggevende ergotherapie) wenden. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Synthese handelt volgens de voorschriften uit de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ),

  Wat als ik toch een klacht wil indienen?
  Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw zorgverlener is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. Meer hierover op bovengenoemde website.

  Wat gebeurt er met mijn klacht?
  De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een klacht, kan helpen bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met de betrokken zorgverlener. Uiterlijk binnen 6 weken zal de zorgverlener zijn/haar reactie/oplossing moeten aangeven over de geuite klacht.

  Wat als er geen oplossing wordt gevonden?
  Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling? Dan kunt u terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen.

  Waarover kan ik een klacht indienen?
  Een klacht kan betrekking hebben op de geleverde zorg, maar ook op de dienstverlening of organisatie van de praktijk. U kunt bijvoorbeeld het gevoel hebben onvoldoende te zijn geïnformeerd. Mogelijk is de behandeling niet verlopen als verwacht of afgesproken.

  Wat kost het indienen van een klacht?
  Een klacht indienen kost u niets. Wilt u een oordeel van de geschillencommissie? Dan betaalt u 50 euro als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit 100 euro. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.

  Komt u er niet uit met deze regeling?
  In dat geval bent u uiteraard vrij een juridische procedure te starten om tot een uitspraak van de burgerlijke rechter te komen. Bedenk echter goed of u hiermee het beste bent geholpen.

  www.klachtenloketparamedici.nl

  De ergotherapeuten van Synthese

  Sandy Kock-Mols

  Sandy Kock-Mols

  Hoofd/Ergotherapeut
  Frank Hendricx

  Frank Hendricx

  Ergotherapeut
  Nathalie van Weersch

  Nathalie van Weersch

  Ergotherapeut
  Claudine Dhôme

  Claudine Dhôme

  Ergotherapeut
  Lynette Riegman

  Lynette Riegman

  Ergotherapeut
  Jussi Dirks

  Jussi Dirks

  Ergotherapeut