Kirsten van den Berg | Synthese
https://www.synthese-geleen.nl/kirsten-van-den-berg/l160c7
   
  header foto Synthese

  PSYCHOLOGIE

  Psychologie bij Synthese?

  Binnen 4 weken kunt u bij Synthese terecht voor onderzoek, behandeling of psychologische begeleiding.

  Bij Synthese is iedereen welkom:

  • Kinderen
  • Jeugdigen

  Er wordt bij Synthese multidisciplinair gewerkt: naast psychologen beschikt Synthese over logopedisten, ergotherapeuten, dyslexiebehandelaren en studiebegeleiders. Door een goede samenwerking tussen de verschillende disciplines kunnen wij breed kijken naar de problematiek en passende oplossingen bieden.

  Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?
  Neem contact met ons op

  Missie

  Wij bieden op professionele wijze kwalitatief goede zorg op maat aan kinderen, jeugdigen en volwassenen. Samen staan wij sterker!

  Visie

  Wij hebben respect voor de individuele eigenheid. De persoon en zijn omgeving staan centraal. Elke persoon heeft recht op zijn/haar eigen beschikkingsrecht, samen met de omgeving. De persoon wordt in de gelegenheid gesteld om de eigen regie te voeren om groei te optimaliseren. De hulpverlener is gericht op het verminderen van beperkingen en het optimaliseren van eigen mogelijkheden. Wij gaan voor laagdrempeligheid, persoonlijk contact en korte lijnen naar verwijzers en omgeving. Er wordt zorggedragen voor continuïteit van de zorg en een beperkte wachttijd. Wij werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten binnen onze disciplines en maken gebruik van evidence-based methodieken en best practices.

  Op basis van onze gezamenlijke deskundigheid zijn wij in staat persoonsgerichte zorg op maat te bieden aan kinderen en jeugdigen. Daar waar wenselijk of noodzakelijk zullen wij als multidisciplinair team samenwerken.

  Samen maken wij het verschil en staan wij sterker!

  Diagnostiek

  Er kan een moment komen in het leven van u of uw kind waarin u merkt dat er tegen zaken aangelopen wordt. Uw kind functioneert bijvoorbeeld niet goed op school of er zijn sociaal-emotionele problemen. Door middel van diagnostiek komen onze professionals erachter waar de problemen vandaan komen. De uitgevoerde diagnostiek geeft vervolgens richting aan de behandeling.

  Bij Synthese kan er bij kinderen/jeugdigen onderzoek gedaan worden naar:

  • Intelligentie/ontwikkeling
  • ADHD
  • Autisme
  • Screening sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Dyslexie
  • Dyscalculie

  Behandeling

  Wanneer de problematiek helder is, of er is geen specifieke onderzoeksvraag, dan kan de behandeling worden ingezet. Door middel van behandeling streven de psychologen naar vermindering van de problematiek en streven zij naar het optimaliseren van de eigen mogelijkheden. Binnen Synthese wordt onder andere gewerkt met cognitieve gedragstherapie. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van oplossingsgerichte methodieken, exposure therapie en positieve psychologie. Ook hebben wij de mogelijkheid om sociale vaardigheden te trainen. Bij traumaverwerking kan daarnaast EMDR therapie worden ingezet, die wordt uitgevoerd door de GZ-psycholoog.

  U kunt bij Synthese terecht met de volgende problemen:

  • Stemmingsproblematiek
  • Angstproblematiek
  • Opvoedingsproblematiek
  • Gedragsproblematiek
  • Schoolproblematiek
  • Dyslexie
  • Trauma

  Werkwijze

  Kinderen / jeugdigen

  Na een telefonische verwerking van de aanmelding wordt een intake gepland met de betreffende psycholoog. U ontvangt online een aantal formulieren en vragenlijsten. Als de verwijzing van de huisarts nog niet in het bezit is van de psycholoog, dan neemt u de verwijsbrief op de dag van het intakegesprek mee. Na het intakegesprek volgt een onderzoek of behandeling welke het meest geschikt is voor het kind of de jeugdige. Na het onderzoek of het behandeltraject vindt er altijd een terugkoppeling plaats met ouders en/of het kind/de jeugdige.

  • Bij een onderzoekstraject zal dit gesprek voornamelijk bestaan uit het geven van advies op basis van de onderzoeksresultaten.
  • Bij een behandeltraject zal dit gesprek voornamelijk bestaan uit het evalueren van de progressie en terugvalpreventie. Indien gewenst kan een dergelijk gesprek ook plaatsvinden in de aanwezigheid van school of kan er een los gesprek gepland worden om de belangrijkste adviezen met school te delen.

  Vergoeding

  Kinderen / jeugdigen

  Voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar wordt het onderzoek en/of de behandeling vergoed via de Jeugdzorg van de Gemeente.

  Wie zijn wij?

  Binnen Synthese zijn de volgende psychologen en pedagogen werkzaam:

  Drs. Ankie Feron, GZ-psycholoog, 

  Drs. Fenne Belt, GZ-Psycholoog BIG-geregistreerd nr. 69923696825

  Ellen Muijtjens, Orthopedagoog

  Caroline Nijsten, Psycholoog

  Kirsten van den Berg, Psycholoog

  Privacy

  De informatie die u aan ons verstrekt is strikt vertrouwelijk. Deze informatie zal alleen aan derden worden verstrekt als daar door u (schriftelijk) toestemming voor is gegeven. Van de behandeling wordt een digitaal beveiligd dossier bijgehouden. Alle gegevens die belangrijk zijn voor de behandeling worden daarin vastgelegd. Cliënten hebben, vanaf 16 jaar, het alleenrecht om hun eigen dossier in te zien. Anderen mogen het dossier alleen inzien wanneer u daar schriftelijk toestemming voor geeft. Het dossier is eigendom van de praktijk en kan dus niet worden meegenomen. Het wordt gedurende 15 jaar vanaf einde behandeling bewaard. Dat is de wettelijk verplichte termijn. Daarna wordt het dossier vernietigd.

  We hechten belang aan de bescherming van persoonsgegevens en houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  De medewerkers van Synthese zijn getraind omtrent de toepassing van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en zullen in voorkomende situaties de daartoe benodigde melding verzorgen.

  Klachtenregeling

  Wij streven ernaar om de behandeling op een goede en kwalitatieve wijze te laten verlopen. Wij gaan voor een open en optimale communicatie. Toch kan er een keer iets misgaan, waardoor u niet tevreden bent. Neem direct contact met uw behandelend psycholoog om de klacht met hem/haar te bespreken. Soms is er sprake van een misverstand of is er onvoldoende communicatie geweest. Mocht de klacht aanhouden en komen we er samen niet uit, dan kunt u gebruik maken van de Klachtenregeling van het Klachtenportaal Zorg.

  Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

  www.klachtenportaalzorg.nl

  Verhindering en annulering

  Wilt u een afspraak afzeggen, dan dient u dit minimaal 24 uur van tevoren kenbaar te maken. Bij een niet tijdige afzegging worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

  De psychologen van Synthese

  Kirsten van den Berg

  Waarneming

  In geval van crisissituaties en buiten kantoortijden kunt u het beste direct contact opnemen met de dienstdoende huisartsenpost.