Lisa Leurs | Synthese
https://www.synthese-geleen.nl/lisa-leurs/l156c2
   
  header foto Synthese

  LOGOPEDIE

  Wat is logopedie?

  Communicatie is een belangrijk middel om contact te maken en te houden met elkaar en met de omgeving. Een communicatieprobleem kan ontstaan doordat er een stoornis optreedt in het proces van horen, verstaan, begrijpen en spreken. Is dit proces verstoord, dan kan dit verstrekkende gevolgen voor het dagelijks leven hebben. De logopedist houdt zich bezig met alle aspecten van communicatie.

  Voor wie?

  Logopedie is er voor kinderen, jeugdigen en volwassenen waarbij problemen optreden op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor en/of mondgewoonten. Hierdoor kunnen er problemen binnen de communicatie optreden.

  Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?
  Neem contact met ons op

  Logopedie is meer dan spraakles. De logopedist onderzoekt, behandelt en adviseert (ook preventief) bij de meest voorkomende logopedische problemen op gebied van:

  stem

  Problemen met de stem

  De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Wat je zegt kan...

  Lees meer

  taal

  Problemen met taal

  Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Onvoldoende beheersing beperkt de...

  Lees meer

  gehoor

  Problemen met het gehoor

  Communicatie is een combinatie van spreken en luisteren. Logopedie gaat over communicatie...

  Lees meer

  spreken

  Problemen met spraak

  We spreken in zinnen die bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Door het verkeerd...

  Lees meer

  slikken

  Problemen met slikken

  Logopedisten behandelen problemen die met slikken te maken hebben.

  Lees meer

  dyslexie

  Dyslexie

  Letterlijk betekent dyslexie “niet kunnen lezen”. ‘Dys’ is “niet goed functioneren” en ‘lexis’...

  Lees meer

  Wat houdt het logopedisch onderzoek in?

  Tijdens het onderzoek zal er allereerst een anamnesegesprek (intake) plaatsvinden. Daarna wordt door de logopedist bepaald, afhankelijk van de verwijsvraag, welke onderzoeken nodig zijn. Afsluitend zullen de bevindingen van het onderzoek en het verdere verloop van de behandeling worden besproken.

  Wat houdt een logopedische behandeling in?
  De individuele behandeling duurt ongeveer 25 minuten en vindt normaal gesproken in de praktijk plaats. Op medische indicatie wordt ook aan huis behandeld. Afhankelijk van de problematiek wordt een cliënt 1 of 2 maal per week ingepland. Er worden tijdens de behandeling oefeningen gedaan en aan het einde worden tips en adviezen meegegeven om zelfstandig te kunnen oefenen in de thuissituatie. Naast de logopedische behandeling is de samenwerking met alle andere betrokkenen rondom de cliënt (bijv. ouders, partner en familie, leerkrachten, artsen en andere therapeuten) een belangrijk onderdeel. Hierbij moet u denken aan het uitwisselen van informatie en individuele voorlichting.

  Klant Ervarings Onderzoek
  Wij zijn aangesloten bij PREM. Na afsluiting van het behandeltraject kunt u op vrijwillige basis meedoen met het Klant Ervarings Onderzoek. Dit geeft ons inzicht in hoe u de behandeling ervaren heeft.

  Vergoedingen
  Logopedie valt onder de basisverzekering en wordt volledig vergoed met uitzondering van het eigen risico voor volwassenen. U heeft hiervoor een verwijsbrief van uw huisarts of specialist nodig. Synthese heeft een overeenkomst met alle zorgverzekeraars. De logopedisten zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

  Verhindering en annulering

  Wilt u een afspraak afzeggen, dan dient u dit minimaal 24 uur van tevoren kenbaar te maken. Bij een niet tijdige afzegging worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

  Privacy en klachten

  Privacy
  Alle informatie die u een logopedist verstrekt valt onder de wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat een logopedist deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden mag verstrekken. E.e.a. staat ook beschreven in de behandelovereenkomst die tijdens het intakegesprek met u wordt doorgenomen.

  Klachten
  Informatie voor patiënten over de Klachten- en geschillenregeling Paramedici (m.i.v. 01-01-2017); volgens de NVLF. 

  Wat kan ik doen als ik ontevreden ben?
  De eerste stap: een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat hij/zij niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

  Ontevreden? Blijf er niet mee zitten!
  U komt voor goede hulp en begeleiding. Die willen wij graag bieden. Uw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. U kunt zich hiervoor tot Evelyne Peerboom-Mol (directeur) wenden. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Synthese handelt volgens de voorschriften uit de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ),

  Wat als ik toch een klacht wil indienen?
  Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw zorgverlener is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen heeft of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. Meer hierover op bovengenoemde website.

  Wat gebeurt er met mijn klacht?
  De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een klacht, kan helpen bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met de betrokken zorgverlener. Uiterlijk binnen 6 weken zal de zorgverlener zijn/haar reactie/oplossing moeten aangeven over de geuite klacht.

  Wat als er geen oplossing wordt gevonden?
  Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling? Dan kunt u terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen.

  Waarover kan ik een klacht indienen?
  Een klacht kan betrekking hebben op de geleverde zorg, maar ook op de dienstverlening of organisatie van de praktijk. U kunt bijvoorbeeld het gevoel hebben onvoldoende te zijn geïnformeerd. Mogelijk is de behandeling niet verlopen als verwacht of afgesproken.

  Wat kost het indienen van een klacht?
  Een klacht indienen kost u niets. Wilt u een oordeel van de geschillencommissie? Dan betaalt u 50 euro als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit 100 euro. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.

  Komt u er niet uit met deze regeling?
  In dat geval bent u uiteraard vrij een juridische procedure te starten om tot een uitspraak van de burgerlijke rechter te komen. Bedenk echter goed of u hiermee het beste bent geholpen.

  www.klachtenloketparamedici.nl

  NIVEL

  Synthese doet mee aan landelijke tellingen van Nivel Zorgregistraties eerste lijn. Wordt u toch liever niet meegeteld? Meld dit bij uw zorgverlener, dan wordt ervoor gezorgd dat uw informatie niet wordt meegenomen in de cijfers.

  Voor meer informatie: Zorgregistratiefolder.pdf (nivel.nl)

  Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

  Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren, op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, verplicht om een meldcode te hanteren.

  Voor meer informatie: Verbeterde meldcode (nvlf.nl)

  De logopedisten van Synthese

  Lisa Leurs