Psychologie | Synthese
https://www.synthese-geleen.nl/psychologie
   
  1
  header foto Synthese

  PSYCHOLOGIE

  Waarom psychologie bij Synthese?

  Bij Synthese is er momenteel geen wachtlijst voor het starten van onderzoek, behandeling of begeleiding. Dit houdt in dat u vrijwel direct terecht kunt voor een intakegesprek. Iedereen is welkom bij Synthese: kinderen, jongeren, hun ouders en volwassenen.

  Daarnaast wordt er bij Synthese multidisciplinair gewerkt: naast psychologen beschikt Synthese over logopedisten, ergotherapeuten, dyslexiebehandelaren en huiswerkbegeleiding. Door een nauwe samenwerking tussen de verschillende disciplines kunnen wij daarom breed kijken naar de problematiek en passende oplossingen bieden.

  Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?
  Neem contact met ons op

  Missie

  Wij bieden op professionele wijze kwalitatief, goede zorg op maat aan jeugdigen en volwassenen.

  Visie

  Wij hebben respect voor de individuele eigenheid. Het kind/de volwassene en zijn omgeving staan centraal. Elk kind/volwassene heeft recht op zijn/haar eigenbeschikkingsrecht, samen met ouders/verzorgers en dient in de gelegenheid gesteld te worden de eigen regie te voeren waardoor groei geoptimaliseerd wordt. De hulpverlening is gericht op het verminderen van beperkingen en het optimaliseren van eigen mogelijkheden. Wij gaan voor laagdrempeligheid, persoonlijk contact en korte lijnen naar verwijzers en omgeving. Er wordt zorg gedragen voor continuïteit van de zorg en een beperkte wachttijd. Wij werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten binnen onze vakgroep en maken gebruik van evidence-based methodieken.

  Diagnostiek

  Er kan een moment komen in het leven van uw kind of uzelf waarin u werkt dat deze tegen zaken aanloopt en hij/zij niet meer goed functioneert op school, binnen het gezin of sociaal-emotioneel gezien. Om erachter te komen waar deze problemen vandaan komen, kan er diagnostiek gedaan worden. De uitgevoerde diagnostiek kan vervolgens weer richting geven aan een behandeling. Bij Synthese kan onderzoek gedaan worden naar:

  - Intelligentie/ontwikkeling

  - ADHD

  - Screening autisme

  - Screening sociaal-emotioneel

  - Dyslexie

  - Dyscalculie

  Behandeling

  Wanneer de problematiek helder is of er geen specifieke onderzoeksvraag is, kan er behandeling worden ingezet om de problematiek te verminderen en de eigen mogelijkheden te optimaliseren. Er wordt binnen Synthese veel gewerkt met cognitieve gedragstherapie. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van oplossingsgerichte methodieken, exposure therapie en positieve psychologie. Ook hebben wij de mogelijkheid om sociale vaardigheden te trainen. Bij traumaverwerking kan daarnaast EMDR therapie worden ingezet, die wordt uitgevoerd door de GZ-psycholoog. Problemen waarmee u bij ons terecht kunt zijn:

  - Stemmingsproblematiek

  - Angstproblematiek

  - Opvoedingsproblematiek

  - Gedragsproblematiek

  - Schoolproblematiek

  - Trauma

  Werkwijze

  Kinderen en jongeren

  Alvorens het intakegesprek kan plaatsvinden, zal er een korte telefonische intake plaatsvinden met onze secretaresse. Zij maakt een inschatting van de soort en ernst van de problematiek en of u bij Synthese aan het juiste adres bent. Wanneer dit het geval is, krijgt u een envelop toegestuurd met daarin een aantal formulieren en vragenlijsten die u meeneemt naar de intake. Ook wordt u gevraagd een verwijsbrief van de huisarts mee te nemen naar het intakegesprek. Op basis van het intakegesprek wordt bepaald of en welk onderzoek moet worden uitgevoerd of welke behandeling het meest geschikt is bij het specifieke kind of de specifieke jongere. Aan het einde van een onderzoeks- of behandeltraject vindt er altijd een terugkoppeling plaats met de ouders en/of het kind/de jongere. Bij een onderzoekstraject zal dit gesprek voornamelijk bestaan uit het geven van advies op basis van de onderzoeksresultaten. Bij een behandeltraject zal dit gesprek voornamelijk bestaan uit het evalueren van de progressie en terugvalpreventie. Indien gewenst kan een dergelijk gesprek ook plaatsvinden in de aanwezigheid van school of kan er een los gesprek gepland worden om de belangrijkste adviezen met school te delen.

  Volwassenen

  Net als bij de kinderen en jongeren vindt er bij de volwassenen eerst een intakegesprek plaats. Daaropvolgend wordt in overleg met de cliënt gewenst onderzoek verricht en/of een behandeling opgestart.

  Vergoeding

  Kinderen en jongeren

  Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt het onderzoek en/of de behandeling vergoed via de Jeugdzorg van de gemeente. Dit betekent dat deze zorg in principe gratis is.

  Volwassenen

  Vanaf 18 jaar verloopt de vergoeding via de zorgverzekeraar onder de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ). Generalistische Basis GGZ bestaat steeds uit een goed omschreven zorgpakket dat afgebakend is met een aantal minuten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kortdurende, middellange en intensieve trajecten. Een traject bestaat uit intake, diagnostiek, behandeling en verslaglegging.

  Wie zijn wij?

  Binnen Synthese zijn de volgende psychologen en pedagogen werkzaam:

  Drs. Aad Welage, orthopedagoog, GZ-psycholoog, psycholoog NIP, EMDR-therapeut; BIG-geregistreerd.

  Dhr. Welage voert hoofdzakelijk behandelingen uit bij volwassenen en verzorgt daarnaast EMDR behandelingen voor alle leeftijdsgroepen. Dhr. Welage is de hoofdbehandelaar, dat wil zeggen dat hij betrokken is bij alle cliënten die via de psychologie worden aangemeld.

  Drs. Fenne Belt, GZ-Psycholoog

  Drs. Paulien Dijk, Psycholoog.

  Drs. Ellen Muijtjens, Orthopedagoog.

  Caroline Nijsten, Psycholoog

  Shelly Sarodnik, Psycholoog

  Privacy

  De informatie die u aan ons verstrekt is strikt vertrouwelijk. Deze informatie zal alleen aan anderen, zoals huisarts of bedrijfsarts, worden verstrekt als daar door u (schriftelijk) toestemming voor is gegeven. Van de behandeling wordt een papieren dossier bijgehouden. Alle gegevens die belangrijk zijn voor de behandeling worden daarin vastgelegd. Cliënten hebben, vanaf 16 jaar, het alleenrecht om hun eigen dossier in te zien. Anderen mogen het dossier alleen inzien wanneer u daar schriftelijk toestemming voor geeft. Het dossier is eigendom van de praktijk en kan dus niet worden meegenomen. Het wordt gedurende 20 jaar vanaf einde behandeling bewaard. Dat is de wettelijk verplichte termijn. Daarna wordt het dossier vernietigd.

  We hechten belang aan de bescherming van persoonsgegevens en houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Klachtenregeling

  Wij doen ons best om de behandeling op een goede en kwalitatieve manier te laten verlopen. Wij streven naar een duidelijke en goede communicatie met u. Toch kan er een keer iets misgaan, waarover u niet tevreden bent. Het beste kunt u dan in eerste instantie contact opnemen met uw behandelend psycholoog om die klacht met hem of haar te bespreken. Soms is er sprake van een misverstand of is er onvoldoende communicatie geweest. Dat kan uw onvrede misschien wegnemen en horen wij van u hoe wij die onvrede kunnen herstellen en in de toekomst kunnen voorkomen. Het gaat er tenslotte om dat we de weg vinden die bij u past. Mocht u toch klachten hebben waar we niet samen uit kunnen komen, dan kunt u gebruik maken van de Klachtenregeling van het P3NL. 

  Voor verdere informatie: zie klachtenregeling van het P3NL.  

  www.p3nl.nl

  De psychologen van Synthese

  Drs. Aad Welage

  Drs. Aad Welage

  Orthopedagoog, GZ-psycholoog, Psycholoog NIP, EMDR-therapeut; BIG-geregistreerd
  Fenne Belt

  Fenne Belt

  GZ-Psycholoog
  Drs. Paulien Dijk

  Drs. Paulien Dijk

  Psycholoog / Cognitief gedragstherapeut i.o. (VGCt®)
  Ellen Muijtjens

  Ellen Muijtjens

  Orthopedagoog
  Caroline Nijsten

  Caroline Nijsten

  Psycholoog
  Shelly Sarodnik

  Shelly Sarodnik

  Psycholoog